ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΝΕΑ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη νέα υπουργική απόφαση σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο του σχολείου αναφέρονται τα εξής:

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

 

Περισσότερα: ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΝΕΑ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α, Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018-19

Για τους κηδεμόνες των μαθητών που κατά το σχολικό έτος 2017-18 προάγονται από την Α στη Β Γυμνασίου και από τη Β στη Γ ισχύουν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β’ 120) τα εξής:

Ανανεώσεις Εγγραφών:

 Οι κηδεμόνες των μαθητών της Α τάξης και της Β τάξης του Γυμνασίου Σχολικού Έτους 2017-18 καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το αργότερο έως 10 Σεπτεμβρίου 2018 για να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της εγγραφής των παιδιών τους για το επόμενο σχολικό έτος διότι σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο:

1. Η ένταξη των μαθητών/τριών σχολείου σε τάξη, σε έτος μεταγενέστερο του έτους πρώτης εγγραφής (ανανέωση εγγραφής), πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ' εξαίρεση πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β' ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.

2. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές. Για τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. Για την ανανέωση εγγραφής σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

 Εγγραφές στην Α Γυμνασίου

 

Οι κηδεμόνες των μαθητών που εγγράφονται στην Α Γυμνασίου 2018-19 καλούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Aριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β’ 120) αμέσως μετά την διαβίβαση των απολυτηρίων τους στο Γυμνάσιο και το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 να προσέλθουν στο σχολείο και να καταθέσουν:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου

2) Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα τού/τής μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/ της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). 

 3) Επίσης το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).

 

  

 

 

0λοκλήρωση Θεματικής Εβδομάδας 2018

 

 

 Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας 2018 στο Γυμνάσιο Περάματος Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά σεμινάρια οργανωμένα από το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου και το «Χαμόγελο του Παιδιού», να παρακολουθήσουν διαλέξεις για: «την παχυσαρκία και την υγεία των παιδιών», «Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής», «Το κάπνισμα και οι συνέπειες του στη ζωή των εφήβων» στη αίθουσα διαλέξεων στο ΣΤΕΚΙ Περάματος και να συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις και άλλες δραστηριότητες που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Περάματος.

 

 

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά και σχετίζονται με το περιεχόμενο της θεματικής εβδομάδας και μικρή δεξίωση για τα παιδιά μας, με παραδοσιακή μουσική και μαντινάδες ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό, τον ρατσισμό και τις βλαπτικές συνέπειες της κατάχρησης του διαδικτύου.

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά στο παρακάτω φυλλάδιο πως ήταν κατανεμημένες οι δράσεις στο σχολικό ωράριο της Θεματικής Εβδομάδας:

 

 

 

Ο Σύλλογος Καθηγητών/τριών,  η Υποδιευθύντρια και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Περάματος ευχαριστούν θερμά για τη συμβολή τους στο εγχείρημα του Γυμνασίου Περάματος και την εθελοντική τους προσφορά:

 

- Το Κέντρο Πρόληψης Ρεθύμνου

 

- Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την εκπρόσωπο του κα Τσίλη Μάνια

 

 

- Τον Διευθυντή του κέντρου Υγείας Περάματος Μυλοποτάμου Ιατρό κ. Παπαδάκη Ν.

 

- Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Περάματος Μυλοποτάμου  (Αστυνόμο Β΄)  κ. Καταπόδη Θεοφάνη

 

 

- Την Ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο Κα Αννα Ελευθεριάδου-Γκίκα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου .  

 

 

Μπορείτε στο παρακάτω βίντεο να δείτε μια σύντομη παρουσίαση της Θεματικής Εβδομάδας 2018:

 

 

 

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Β Φάση Εγγραφών στα Λύκεια

 

Διαβάστε κάνοντας κλικ εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας για τα ΓΕΛ και τη β φάση εγγραφών σε αυτά.

 

Aπό 25-29 Ιουνίου  η Β΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών

στα ΕΠΑΛ KAI ΓΕΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι η Β΄ φάση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια θα πραγματοποιηθεί από τις 25-29 Ιουνίου 2018. Για το λόγο αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr θα είναι ανοικτή για να υποδεχτεί νέες αιτήσεις εγγραφής.

Παράλληλα από τις 22 μέχρι τις 29 Ιουνίου (ώρα 14.00) θα γίνεται η επιβεβαίωση των εγγραφών της Α΄ φάσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και από 2-6 Ιουλίου η επιβεβαίωση των εγγραφών της Β΄ φάσης κατά την ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την από 09-05-2018 (Φ1α/73611/Δ4) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες (γονείς, κηδεμόνες) θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και οφείλουν να παρουσιαστούν τις παραπάνω ημερομηνίες (22-29/6 και 2-6/7) για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν σταλεί στους/ στις διευθυντές/-τριες των ΕΠΑΛ. 

Οδηγίες για την καταχώριση μαθητών στο myschool 

 Οδηγίες προς Διευθυντές ΕΠΑ.Λ.

 

 

 

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019  σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120,Β’) Υπουργική Απόφαση

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ E-EGGRAFES

 

Περισσότερα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Monday the 20th. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - Διαχείριση Ιστοτόπου: Λαγουδάκη Μαρία ΠΕ19